algemene informatie
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Contractant 1 (opdrachtgever) , hierna C1 genoemd, zorgt ervoor dat de ruimte waarin de voorstelling plaats zal vinden de gehele periode vrij en speelklaar is met inbegrip van faciliteiten, technische voorzieningen en assistentie. Een en ander volgens onze opgave.
  2. In geval van overmacht, waaronder begrepen arbeidsongeschiktheid van een van de medewerkers heeft contractant 2 (poppentheater FATSNERRAN), hierna C2 genoemd, het recht de voorstelling naar een latere datum te verschuiven of deze te annuleren in overleg met C1.
  3. C2 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of kosten door annulering door overmacht.
  4. Indien C1 niet in staat is de in de overeenkomst vastgelegde voorstelling doorgang te laten vinden zal hij/zij C2 hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. C1 is gehouden aan de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen tenzij anders overeengekomen.
  5. Het vastleggen van de voorstelling op welke wijze dan ook (foto, video, film of geluidsopname) is zonder toestemming verboden.
  6. Tenzij anders overeengekomen zal C1 als volgt betalen; Na ontvangst van de factuur bij voorkeur contant na de voorstelling dan wel via de bank zodanig dat C2 het verschuldigde totaalbedrag binnen 14 dagen na de voorstelling ontvangen heeft. Daarna is C2 gerechtigd een rente te berekenen van 1% per maand.
  7. Deze voorwaarden evenals de technische vereisten maken onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst.